DE VERLAMDE MAN


Hebreeën 13
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.


In Handelingen 3 lezen we dat Petrus in de NAAM van Jezus Christus, den Nazarener een verlamde geneest! Geneest God vandaag nog?

En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven.

In Handelingen 3 lezen we dat de verlamde man vanaf zijn geboorte verlamd was:

En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen, die in den tempel gingen;

Jezus heeft hem ongetwijfeld vaak bij de tempel zien zitten, maar toch werd deze man niet door Jezus genezen!

En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve (uit Mattheüs 21)

Was deze man door Jezus vergeten? Of, had de verlamde man een te klein geloof? Hoeveel mensen zijn teleurgesteld, omdat ze ziek waren en niet genazen en dan vervolgens te horen kregen: "Je bent kleingelovig, daarom ben je niet genezen!" Soms was er inderdaad geen geloof aanwezig en daarom deed Jezus niets, maar dat betekent absoluut niet dat dit altijd het geval was of is. De uitspraak "Je bent kleingelovig, daarom ben je niet genezen!" kan slechts gedaan worden, wanneer deze door de Heilige Geest geopenbaard wordt!

En, Waarom zei Petrus: Zilver en goud heb ik niet? We gaan deze tekst in zijn context lezen:

Deze tekst wordt vaak verkeerd begrepen en verkeerd uitgelegd. De tekst is niet bedoeld om aan te geven dat Christenen geen rijkdom of welvaart mogen hebben. De verlamde man had slechts één doel, bedelen! En daarom zei Petrus: "Zilver en goud heb ik niet" (Petrus zal ongetwijfeld zilver en goud gehad hebben, maar niet op dat moment), maar Petrus had iets anders, iets wat de verlamde niet had: Jezus woonde in hem! In Zijn autoriteit opereerde Petrus: "in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!" De Bijbel zegt dat Petrus hem bij zijn rechterhand greep en hem oprichtte: De verlamde man kreeg direct kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en stond en liep heen en weer. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.

In Handelingen 3 lezen we dat Petrus iets geeft dat waardevoller is dan zilver en goud:

En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!

Petrus gaf wat hij had! Waarom werd de verlamde man pas genezen toen Petrus en Johannes langskwamen? Had hij toen ineens wel geloof in zijn genezing? Het antwoord luidt nee!

En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen.

Maar, dat had absoluut niks te maken met geloof in genezing. De verlamde man dacht niet eens aan genezing, zoals we wel vaker zien bij mensen die de hoop hebben opgegeven! Als de hemel gesloten lijkt en als jij je eenzaam voelt en je nog steeds in die ellendige situatie zit, dan kan als je niet oppast alle hoop in je denken vervlogen zijn. Maar, God is jou niet vergeten!

We zien hier dat alles op Gods tijd gebeurt. De verlamde man werd genezen, maar dus niet door zijn geloof in de genezing. Petrus wist dat het zou gaan gebeuren.

Betekent dit dat we geen geloof in genezing moeten of mogen hebben? Integendeel! Vaak gebeuren de dingen naar het geloof, twee (van de vele!) voorbeelden uit de Bijbel:

Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. (uit Mattheüs 9)

En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelver ure. (uit Mattheüs 8)

Wat is het geweldig om te weten dat God leeft! God houdt van iedereen! Blijf vertrouwen op Zijn beloften. Hij zal voorzien! God is een God van wonderen! Hij is Dezelfde, toen, nu, tot in alle eeuwigheid!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. (uit Hebreeën 13)

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966