DE STRIJD OM JE GEDACHTELEVEN


Romeinen 8
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.


Eén van de belangrijkste dingen in ons leven is de controle over onze gedachten. Onze gedachten zijn machtig. Ze kunnen ons beschadigen of goed doen. De Bijbel zegt: "Zoals iemand denkt, zo is hij" (n.a.v. Spreuken 23:7). Veel mensen hebben verkeerde gedachten. In hoofdstuk acht van Ezechiel wordt een verhaal verteld over priesters en leiders, die aan de buitenkant de ware en levende God aan het aanbidden zijn, maar die aan de binnenkant, in hun gedachten, afgoden hadden. Zij waren andere goden aan het aanbidden en met seksuele fantasieen bezig. En God veroordeelde hen als grote zondaren.

De Bijbel heeft verschillende dingen te zeggen over de gedachten. Als eerste zegt de Bijbel dat het verstand van nature vijandig is tegenover God (Romeinen 8:7). Het verstand van een mens is tégen God. Paulus schreef aan de Colossenzen, dat zij, voordat ze tot Christus kwamen "vreemdelingen waren en vijandig gezind" met betrekking tot alle dingen die te maken hadden met de ware kennis van God. Door de zonde is het verstand de vijand van God (Colossenzen 1:21). Zo'n verstand zal de wet van God niet gehoorzamen. Je kunt zeggen, dat je in God gelooft, je kunt zeggen, dat je God liefhebt, maar je gehoorzaamt God niet. Je leeft als een atheïst.

De werken van het vlees worden opgesomd in Galaten 5. Ik citeer ze hier voor je, omdat ze over het gedachteleven spreken. Als je je eigen verkeerde gedachten volgt, zal je leven de volgende slechte resultaten opleveren: onzuivere gedachten, wellustige verlangens, afgoderij, spiritisme (dat wil zeggen, dat de activiteit van demonen aangemoedigd wordt), haat en nijd, steeds proberen het beste voor jezelf te krijgen, klagen en kritiek uitoefenen, het gevoel dat ieder ander verkeerd is, behalve degenen in jouw eigen kleine groep - jaloezie, moord, dronkenschap, wilde feesten en al dat soort dingen (n.a.v. Galaten 5:19-21). Paulus vervolgt dan: "Ik heb u al eerder verteld, dat degenen die dergelijke dingen doen het Koninkrijk van God niet zullen beerven" (Galaten 5:21). Als je doorgaat zonder berouw te hebben, zegt de Bijbel dat God je ten slotte over zal geven aan je "verwerpelijke denken" (Romeinen 1:28) om de dingen te doen die niet goed zijn. Het woord verwerpelijk bevat het idee van te zijn verworpen. Wat moet het verschrikkelijk zijn om door God te zijn verworpen! Er waren veel mensen die Christus volgden toen Hij op aarde was, maar de Bijbel zegt, dat Hij hun hart kende. Hij zag wat ze dachten en Hij wees hen af. Er is een moment dat je niet meer terug kunt keren, als je hart zo hard geworden is, dat je de Heilige Geest niet meer kunt horen. Je verstand is zo verhard, dat het gewetenloos wordt, en de Bijbel waarschuwt hiervoor!

Vervolgens zegt de Bijbel dat je een verblind verstand kan hebben. Paulus schreef aan de Corinthiers: "Maar als er nog een sluier ligt over het evangelie, is dat alleen het geval voor hen die verloren gaan; de god van deze eeuw heeft hun verstand verblind" (2 Corinthe 4:3-4). Met andere woorden, als het evangelie verkondigd wordt, legt de duivel een sluier over je verstand. De duivel verblindt je zo, dat je de geestelijke waarheid niet ziet. Je kunt alle soorten kennis bezitten, maar wanneer het op geestelijke dingen aankomt, weet je niets goeds. Je bent verblind. Wij willen dat niet geloven. Daarom moet de Heilige Geest komen en de sluier wegnemen. Veel mensen zeggen tegen mij: "Ik kan het niet begrijpen, ik heb dit mijn hele leven al gehoord; ik heb geprobeerd om te geloven, maar ik kan het niet." Ik zeg je in alle ernst en tederheid: de reden hiervan is vaak dat er zonde in je leven is. Satan houdt je onder zijn controle en de reden dat je niet kunt geloven is dat je niet echt wilt geloven. Je wilt de controle over je leven niet aan Jezus Christus geven. Dat zou betekenen dat je die dingen in je leven op moet geven, die de Bijbel veroordeelt. Als je komt op de plaats waar je verlangt dat Gods Wil boven alles gaat en zegt: "Ik wil bevrijd worden van de macht van de zonde en ik verlang ernaar dat mijn zonden worden vergeven", dan zijn je geestelijke ogen geopend. Je geest is bevrijd.

Ten derde spreekt de Bijbel over de twijfelachtige geest. Jezus zei: "Wees niet... bezorgd. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld.... Maar zoek eerst het Koninkrijk van God, en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden" (Lukas 12:29-31). En de Bijbel zegt in de Romeinenbrief: "Wie twijfelt, is veroordeeld" (Romeinen 14:23). De Bijbel waarschuwt, dat een dubbelhartig mens onstandvastig is in al zijn wegen (Jacobus 1:8). Dit behelst de gedachte van iemand die zich in beide werelden veilig wil stellen, die de zonden van deze wereld niet op wil geven, maar ook de hemel niet op wil geven. God zegt dat we het niet allebei kunnen hebben.

In de vierde plaats spreekt de Bijbel over het verontreinigde verstand. Paulus schreef aan Titus over bepaalde mensen van wie de gedachten "verontreinigd en ongelovig" waren. Jaren geleden zei een religieuze leider tegen mij: "Weet je, mijn hoofd is de hele tijd vol met slechte, wellustige gedachten. Wat kan ik doen?" Je ziet, dat mensen niet plotseling vallen. Voordat iemand zichtbaar voor de buitenwereld valt, is er een innerlijke voorbereiding geweest. Denk daar maar eens over na..... Shakespeare schreef dat seksuele hartstocht niet met de ogen kijkt, maar met de gedachten. En dat bedoelde Jezus, toen Hij zei: "Wie een vrouw aankijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd" (Mattheus 5:28). Maar Jezus Christus kan het verstand en het lichaam genezen van hun neiging naar de dingen die verwoesten. Christus kan iemands geest bevrijden en veranderen.

Als vijfde is er het vernieuwde denken: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken" (Romeinen 12:2). Dit betekent dat je je trots, je jaloersheid en je wellustige gedachten aflegt en dat je Jezus Christus in je hart ontvangt. Dan laat je Christus je gedachten en je hart, je geweten en je wil beheersen. Hoe kun je je gedachten laten hervormen? Door berouw over je zonden en het ontvangen van Christus in je hart. De Bijbel zegt: "Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was" (Filippenzen 2:5). De gezindheid van Christus kan, door de Heilige Geest, je verstand, je gedachten, je bedoelingen en je daden beheersen, wanneer je je dagelijks aan Hem onderwerpt. Dat betekent niet, dat je geen fouten meer zult maken, maar het betekent dat je de gezindheid van Christus kunt hebben.

Wordt jouw verstand geregeerd door Christus? Heb je een vernieuwde geest? Weet je dat al je zonden zijn vergeven en dat je, wanneer je zou sterven, rechtstreeks naar de hemel gaat? Als er enige twijfel in je hart is of je wel helemaal van Christus bent, dan moet je drie dingen doen:

Ten eerste: je bekeren van je zonden. Jezus zei: "Als gij u niet bekeert, zult gij..... omkomen" (Lucas 13:3).

Ten tweede: door het geloof Jezus Christus ontvangen. Hij stierf aan het kruis voor jou. Toen Hij aan dat kruis stierf, droeg Hij jouw zonden. Er gebeurde iets verschrikkelijks en tegelijk iets heerlijks, toen Jezus zei: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Mattheus 27:46). Op dat moment legde God de Vader jouw en mijn zonden op Zijn Zoon. Omdat Jezus onze zonden en dood voor ons droeg, kan God zeggen: "Ik vergeef je." En dan kun je meteen een nieuw leven beginnen. Het gebeurt in een ogenblik, maar je hebt een leven lang van beslissingen en toewijding voor je in je relatie met de Heer Jezus Christus. Elke dag maak ik een verbintenis met betrekking tot de gedachten in mijn hoofd over wat ik ga lezen, hoe ik mijn tijd indeel, mijn gebed, mijn Bijbellezen, mijn omgang met mijn familie. Wat het ook mag zijn, ik zeg: "Heer Jezus, ik wil Uw gezindheid in al deze dingen."

Ten derde: Volg Christus als een discipel. Het is niet gemakkelijk om Christus te volgen. De zuigkracht van de wereld, de zuigkracht van het kwade, is enorm. Maar je kunt Christus volgen, want in Christus krijg je een geestelijke gezindheid. Romeinen 8:6 zegt: "Het bedenken van de Geest is leven en vrede."

Zou je niet graag nu direct eeuwig leven willen hebben? Je kunt eeuwig leven hebben, een leven dat voor eeuwig doorgaat. Dat leven brengt vrede met zich mee - vrede in een wereld die uit elkaar lijkt te vallen. Zou je die vrede niet willen hebben? Diep van binnen weet je, dat je Christus zou moeten aannemen. Neem die beslissing voor Hem nu!

Bron:Billy Graham

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966