SPORT


1 Timotheüs 4
Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Moeten we aan sport doen? Of mogen we aan sport doen? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

De Bijbel leert dat de mens geest is en een lichaam en een ziel heeft:

1 Thessalonicensen 5

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

Hebreeën 4

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten

Wat zegt de Bijbel over lichamelijke beweging, ofwel over sport?

1 Timotheüs 4 wordt vaak ten onrechte gebruikt om te bewijzen dat we niet zouden mogen of hoeven te sporten:

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Lichamelijke oefening is dus niet tot geen nut, maar tot weinig nut, zeker als we het vergelijken met geestelijke oefening. Het is onjuist om te denken dat we op basis van deze tekst niet zouden moeten of mogen sporten. Sterker nog, we zijn ook verantwoordelijk voor ons lichaam. Daarnaast zijn er tal van teksten gerelateerd aan beweging en sport:

Jesaja 40

Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

1 Korinthiërs 9

Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

Hebreeën 12

laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

Het is duidelijk dat we mogen sporten, het is duidelijk dat we voor ons lichaam moeten zorgen. We moeten er zuinig mee omgaan:

Efeziërs 5

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het.

1 Timotheüs 4 benadrukt dat we mogen sporten, maar dat we de lichamelijke oefening niet moeten plaatsen boven de geestelijke oefening. Lichamelijke oefening is t.o.v. de geestelijke oefening van weinig nut. God maakt de mens door de Bijbel met dit soort teksten duidelijk dat we HEM moeten dienen en niks boven HEM mogen plaatsen:

Iemand die iets boven God plaatst, kan niet ZIJN discipel of volgeling zijn:

Lukas 14

Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966