ALS GOD ONS RECHTVAARDIGT KAN NIEMAND ONS AANKLAGEN


Romeinen 8
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.


Satan kan niet voor God verschijnen om jou aan te klagen! In het Bijbelboek Job lezen we dat satan naar Gods troon kwam om over Job te klagen. (Job 1: 6-12):

Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam.

En, eigenlijk is dat merkwaardig. Gods troon is de heiligste plaats. Dus waarom heeft God satan voor Hem laten komen? Satan heeft dit recht gekregen, toen Adam ongehoorzaam was. We kunnen min of meer stellen dat Adam zijn plaats afgestaan heeft aan satan, door te rebelleren tegen God (Genesis 3). Maar, God zij dank, is de laatste Adam gekomen in de persoon van Jezus Christus. In Hebreeën 9 lezen we:

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons

Dus het bloed van Jezus Christus heeft deze onreine plaats gereinigd. De onreine plaats waar satan kon komen is rein geworden. En, dat betekent dat satan niet meer in de hemel kan komen. Hij kan niet meer voor God komen om ons aan te klagen! In Hebreeën 9:24 lezen we dat Jezus in Gods aanwezigheid is. Hij is voor ons. Hij pleit voor ons, zoals we in Romeinen 8 kunnen lezen:

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Ofwel, wat met Job gebeurd is, kan ons niet meer overkomen. Job verlangde naar een bemiddelaar, maar hij had niemand (Job 9:33). Zijn droom is onze realiteit. Vandaag hebben we Jezus Christus als onze Middelaar, zoals we in 1 Timotheüs 2 lezen:

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Omdat de duivel niet meer voor God in de hemel kan komen, komt hij nu tot mensen op aarde om ze daar te beschuldigen en aan te klagen. Zijn voornaamste middel is misleiding omdat hij geen echte kracht heeft (Kolossenzen 2).

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

De duivel moet liegen en mensen bedriegen om te denken dat God tegen ze is, dat hij boos op je is omdat je gefaald zou hebben, of dat jouw ziekte of armoede de straf van God is voor jouw zonden. Mijn vriend, val niet voor de leugens van de duivel. Als God jou rechtvaardigt, kan niemand jou aanklagen! Satan kan niet meer voor God komen om jou te beschuldigen of aan te klagen. Heb je Jezus als Verlosser aangenomen? Dan heb je vrije toegang tot Gods genade, zoals Hebreeën 4 dat prachtig verwoordt:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Als God ons rechtvaardigt, kan niemand ons aanklagen!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966