JEZUS NAM JOUW PLAATS IN, ZODAT JIJ ZIJN PLAATS KAN INNEMEN!


Mattheüs 27
Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Wist je dat Jezus aan het kruis voor de eerste keer tot God sprak als "God"? Hij had zijn Vader altijd als "Vader" toegesproken, maar aan het kruis van Golgotha noemde Hij zijn Vader "God". Jezus verloor de Vader-Zoon relatie toen Hij jou vertegenwoordigde en Hij jouw zonden aan het kruis droeg zodat jij vandaag God "Abba! Vader" kunt noemen, zoals we in Romeinen 8 kunnen lezen:

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Door het perfecte werk van Jezus mogen wij een liefdevolle relatie hebben met onze Hemelse Vader! Jezus werd door God verlaten. Zijn wereld werd zeer donker, waardoor God in jouw donkerste uren de woorden uit Hebreeën 13 tegen je zal spreken:

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Toen Jezus God het meest nodig had, keerde God Hem de rug toe. God moest Zijn Zoon de rug toekeren, omdat God te heilig is om alle zonden te aanschouwen, die in het lichaam van Zijn Zoon aanwezig waren, jouw en mijn zonden. En omdat God Jezus de rug toekeerde, zal Hij jou nooit de rug toekeren. In plaats daarvan zal je Gods rijke zegeningen overvloedig ontvangen!

Aan het kruis genoot Jezus geen Goddelijke bescherming, waardoor jij deze bescherming dagelijks kunt hebben! En omdat Jezus jouw zonden droeg, nam Hij jouw vervloeking op Zich, zodat jij, als je Zijn gave van gerechtigheid accepteert en aanneemt, uitsluitend zegeningen van God ontvangt! God oordeelt je niet meer! Jezus ontving Gods volledige toorn in Zijn lichaam voor al jouw zonden. Alle woede en veroordeling van God vielen op Jezus, zodat jij niet meer geoordeeld wordt! God is dus niet kwaad op jou, of teleurgesteld in jou. Het lichaam van Jezus heeft alles gedragen - jouw zonden, vloeken en Gods toorn en veroordeling. God bestaat! Geniet van het leven, verwachtende Gods Liefde, Goedheid en Zijn rijke zegeningen, en niet Zijn oordeel.

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966