HET HART VAN JEZUS


Johannes 14
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.


Mijn hart doet pijn. De mensen die naar Mijn beeld geschapen zijn denken nauwelijks aan Mij. Sommigen verwerpen Mij zelf openlijk. Zij verklaren dat Ik dood ben of zij vernederen Mij door te zeggen dat Ik slechts een produkt ben van de fantasie. Er zijn er maar zo weinig die werkelijk in Mij geloven en Mij liefhebben met heel hun hart. Er zijn er die ijverig werken voor Mij en Mijn koninkrijk, maar veel van hen hebben zelfzuchtige motieven. Maar heel weinig mensen begrijpen hoe Ik verlang naar hun hart en hun liefde. Maar zo heel weinig mensen bidden voor Mijn terugkeer naar deze verziekte wereld.

Ik ben Mijn terugkeer aan het voorbereiden. Geloof je Mij? Ik zal spoedig komen. Vraag Mij niet of het volgend jaar zal zijn of het jaar daarna of nog later. Het is niet nodig dat je dat weet. Zorg er alleen voor dat je hart voorbereid is, klaar om Mij te ontvangen. Ga gewoon door met je dagelijkse bezigheden. Maar leer om te bidden. Leer om met Mij in gesprek te zijn. Neem de tijd om bij Mij te zijn en met Mijn liefde vervuld te worden. Ga er dan op uit en geef het door.

Deze wereld is ziek tot op het bot. De kanker van zelfgenoegzaamheid heeft zich verspreid. Mijn schepping is voor prostitutie misbruikt. Sommigen, die niet eens in Mij geloven, zien de signalen en roepen waarschuwingen. Zij begrijpen dat de mensheid bezig is haar eigen graf te graven. Maar hun motief is voornamelijk zelfbehoud. Het gaat hen er niet om de pijn in Mijn hart om Mijn schepping te verminderen.

Wat zijn jullie knap geworden. Ik heb jullie waardevolle verstandelijke vermogens geschonken. Maar dat heeft vooral geresulteerd in verderf en rampen. Jullie denken dat je zoveel kunt. Jullie bereizen het heelal. Jullie vervangen organen die slecht functioneren. Jullie ontwerpen schitterende gebouwen. Maar een aardbeving en alles is weg. Jullie hebben de kracht van de atomen ontdekt. Jullie hebben bommen uitgevonden die het leven vernietigen. Maar hebben jullie ook het medicijn gevonden voor de kwalen van het menselijk hart? Voor eenzaamheid, egolsme en haat? Ik ben helemaal niet onder de indruk van wat Mijn schepselen hebben bereikt. Omdat ze verzuimen te zorgen voor de armen en de treurenden, de hongerigen en de zieken.

Slechts weinig mensen realiseren zich dat Mijn wereld zo ziek is dat herstel niet meer mogelijk is. Dat jullie niet meer in staat zijn jezelf te genezen. Jullie zitten in een negatieve spiraal naar de vernietiging. Alleen Ik kan jullie nog redden van je zelfgekozen lot. Ik heb medelijden met jullie. Als je maar begreep dat de machten van het kwaad niet door jullie beheerst kunnen worden. Dan zou je naar Mij roepen en Mij smeken om terug te keren. Jullie zouden me smeken om orde te scheppen in de chaos en de machten van duisternis te overwinnen. Jullie zouden me smeken om Mijn Koninkrijk van liefde, licht en gerechtigheid te vestigen op aarde. Schrijf dit op. Van nu af aan moet overal iedereen die Mijn naam kent dagelijks bidden voor Mijn terugkeer. Smeekt Mijn Vader om Mij voor de tweede keer naar jullie wereld te sturen. Dit keer niet om te lijden en aan een kruis te sterven, maar om te regeren en op de troon plaats te nemen. Niets anders kan jullie redden. Bidt dat Ik zal komen...

Herinneren jullie je Mijn reiniging van de tempel? Herinneren jullie je de woorden, die Ik toen sprak? Ik noemde de tempel het huis van Mijn Vader, een huis van gebed. Maar nu is het hart van elk mens bedoeld als een huis van gebed voor Ons. Iedere persoon een plaats waar God kan leven. Waar gemeenschap is tussen de Scheppers van hemel en aarde en het schepsel. Helaas is dat niet zo...

Ik weet dat jullie allemaal in verwarring zijn over waar het werkelijk om gaat. Er is veel gebed in kerken en huizen en harten. Maar het is niet het soort gebed dat Mij bereikt. Jullie behoren met Mij te communiceren in een geest van bereidwilligheid om Mij te ontvangen. Als gebeden niet de juiste sfeer ademen, zijn ze niet in staat een beroep te doen op Mijn hulp en dan zijn ze alleen maar schadelijk. Ik heb jullie geleerd om te bidden: "Uw wil geschiede..." en "Verlos ons van de boze..." En velen hebben een voorbeeld gegeven door te bidden: "Ontferm U over ons..." Dit zijn de gebeden die Mijn hart raken en Mij bewegen om in actie te komen.

Reinig je gebeden zoals Ik de tempel reinigde. Verwijder alles uit je gebeden tot Mij dat voorkomt uit je eigen intellect, je eigen oordeel, je eigen emoties en uit je gewoonten tot nu toe. Bid om Mijn terugkeer. Bid om Mijn zegen. Zeg Mij dat je Mij waardeert. Zeg Mij dat je van Mij houdt. Zeg Mij hoeveel je van Mijn schepping geniet. Zeg Mij hoe dankbaar je bent voor zelfs het minste van alle goede dingen die op je weg komen.

Zoek de stilte, zoek het alleen-zijn. Richt je volledig op Mij. Leer om Mijn aanwezigheid te ervaren. Dit is niet alleen bedoeld voor pastoors en predikanten, voor priesters en nonnen in kloosters. Dit is bedoeld voor iedereen die Mijn naam kent. Voor iedereen die erkent dat Ik de Immanuel ben: God-met-jullie. Het maakt voor Mij geen verschil: zowel paus als politieagent kunnen evengoed Mijn nabijheid ervaren. En ieder die ernaar zoekt om Mij te kennen en Mij benadert is in gelijke mate geliefd en kostbaar voor Mij.

Hoe verlang Ik ernaar dat jullie allemaal de innerlijke kern van je persoon voor Mijn aanwezigheid openstellen. Maar weinig mensen oefenen dit. Maar weinig mensen nemen de tijd om bij Mij te zijn en Mijn liefde in te drinken. Mijn Geest zou jullie spirituele dorst lessen. Zo velen gaan leeg en droog door het leven, omdat ze Mijn aanwezigheid in hun hart en in hun verstand niet kennen. Ze leven het leven niet van binnen uit. Daardoor worden ze naar beneden gezogen door alles wat zich in de wereld afspeelt. Weggelokt door Mijn tegenstander denken ze dat hun dorst op een andere manier gelest kan worden. Maar alleen Ik ben de bron van leven.

Het is niet moeilijk om intiem met Mij om te gaan. Zeg eenvoudigweg: "Jezus, ik verlang naar U, kom alstublieft dichtbij en vul mij". Zorg er dan voor dat geen enkele gedachte, geen enkel woord dat je spreekt, geen enkele daad zonder liefde is. Liefde voor Mij. Liefde voor je medeschepselen en ook voor jezelf. Liefde voor de schepping. Dat is niet zo moeilijk. Doe het. Probeer het gewoon. Als het je niet lukt of als je het vergeet, zeg Mij dan dat het je spijt en probeer het opnieuw. Ik verwacht niet dat je hierin meteen al volmaakt zult zijn. Ik geef je nog tijd om te oefenen, om Mijn aanwezigheid te oefenen, om liefde te oefenen.

Dat is de manier om je hart voor te bereiden op Mijn wederkomst. Denk aan hoe Mijn terugkeer zal zijn; in majesteit en grote pracht. Ik zal met grote liefde en een groot verlangen naar jou komen. Ik verlang er zo naar Mijn wereld en iedereen en alles te herstellen. Verlang naar Mijn komst. Zie ernaar uit. Als je hart in harmonie is met Mijn hart hoef je niet bang te zijn. Mijn volmaakte liefde zal alle angst verdrijven.

Liefde is de levensstroom. Mijn scheppende energie is Mijn liefde in actie. De wereld en Mijn schepselen zijn allemaal uit Mij voortgekomen. Liefde zoekt er altijd naar zichzelf uit te storten. Ik heb jullie al van alle eeuwigheid in gedachten gehad. Mijn liefde, Mijn energie heeft jullie in het leven geroepen. Je kunt dit niet doorgronden met je intellect en door redeneren. Daarom zijn er maar weinigen onder jullie die dit geloven. Jullie vinden het moeilijk te begrijpen dat Mijn liefdevolle energie ieder van jullie in het leven houdt. Als Ik voor slechts een ogenblik Mijn liefdevolle kracht zou terugtrekken, zou het hele universum uiteen vallen en ophouden te bestaan. Je kunt niet leven buiten Mij om.

Door Mij lief te hebben zul je Mij pas leren kennen. Er is geen andere manier. Je kunt Mij niet kennen door Mij verstandelijk te benaderen. Je kunt Mij niet kennen door allerlei godsdienstige plichten te vervullen. Je kunt Mij alleen kennen door Mij te omhelzen, door Mij te aanvaarden. Je kunt alleen maar dichtbij Mij komen door al je aandacht, je innerlijke kern op Mij te richten. Dit is mogelijk omdat Ik lichamelijk in jullie wereld verschenen ben en Mijzelf heb bekend gemaakt in de taal van een mensenleven.

Ik ben geen verre, onbereikbare, onbegrijpelijke God gebleven. Ik ben gekomen om Mijn verlangen en Mijn liefde voor jullie te demonstreren op een manier die je tenminste een beetje zou kunnen begrijpen. Je kunt aan Mij denken als een broer, een vriend of zelfs een geliefde.

Hoe kun je van Mij houden en hoe kun je Mijn liefde ontvangen als we geen contact hebben? Mijn aanwezigheid in het universum is een realiteit. Je moet eerst leren om die werkelijkheid waar te nemen. De wereld komt bij jullie binnen door je zintuigen, maar Ik kom bij je binnen op een andere manier. Eerst moet je Mij "zien" met ogen van geloof. Als je een stoel ziet, weet je niet of je erop kunt zitten, tenzij je er eerder op hebt gezeten. Je gelooft dat de stoel je kan houden, maar je bent er niet zeker van tenzij je daadwerkelijk de stoel aanraakt en erop gaat zitten. Door je geloof in daden om te zetten zul je het in de werkelijkheid bevestigd zien. Welnu, de stoel zou zwak kunnen zijn en zou onder je gewicht kunnen bezwijken. Maar Ik ben sterk en Ik kan als het ware jullie dragen.

Jullie weten niet hoe de moleculen van zout zich vermengen met de moleculen van hete soep. Je kunt dat niet waarnemen. Maar je kunt het resultaat proeven als je soep en zout mengt. Jullie weten niet hoe gist het deeg laat rijzen. Maar je kunt het zien gebeuren. Jullie weten niet precies hoe een plant het water uit de aarde drinkt om in leven te blijven. Maar je kunt zien dat de bloem bloeit en de vrucht rijpt. Jullie weten niet hoe de essentie van Mijn wezen, Mijn Geest, zich mengt met jullie geest, de kern van jullie wezen. Maar als je door geloof Mijn aanwezigheid indrinkt, als je Mij vraagt je wezen binnen te komen en te vullen, dan doe Ik dat. En alleen dan kun je Mij ervaren en Mijn liefde en goedheid proeven.

Als iemand je vertelt dat er in een bepaalde kamer licht is en dat daar een kist staat met een waardevolle schat erin, hoe kun je dan weten dat dit waar is? Door die kamer binnen te gaan, naar die kist toe te lopen en hem te openen. Als Ik je zeg dat Ik het licht der wereld ben en als Ik je zeg dat de bijbel, zoals jullie die noemen, de kist is en dat je daarin de schat zult vinden van Mijn eeuwige, leven-gevende woorden, waarom geloof je Mij dan niet? Mijn leerlingen hebben met grote zorg opgeschreven wat Ik gezegd heb toen Ik op deze aarde was. Anderen hebben met grote zorg deze woorden doorgegeven om contact tussen jullie en Mij mogelijk te maken. De woorden die Ik gesproken heb zijn leven en waarheid. Maar je moet geloof hebben. Jullie moeten Mijn woorden in praktijk brengen, als je de waarheid en het leven wilt ervaren.

Geloof dat Ik aanwezig ben, hier en nu, ook al zie je Mij niet met je ogen. Geloof dat Ik heel dicht bij jou ben en zie Mij met de ogen van je hart. Praat met Mij, vertel van je verlangen naar Mij. Ik zal je vertellen van Mijn liefde voor jou. Leer om naar Mijn woorden in je hart te luisteren. Ik zal je bemoedigen en kracht geven. Ik zal je vrede en rust geven. Ik zal je wijsheid en leiding geven. Neem alsjeblieft de tijd om met Mij afgezonderd te zijn, om aan Mij te denken en met Mij te praten. Dan kunnen Mijn liefde en leven in je vloeien. Dan zul je leren het leven vanuit de kern te leven, vanuit de essentie van je wezen. Vanuit het heiligdom in je hart waar Ik in je leef. Dan zal de wereld niet langer bij je binnenbreken via je zintuigen en je overweldigen. Dan kan de wereld je niet langer meeslepen op weg naar de vernietiging.

Van Mij houden betekent in de eerste plaats de tijd te nemen om bij Mij te zijn en met Mij gemeenschap te hebben. Dit is het dat Mijn hart, Mijn verlangen naar jullie bevredigt. Maar zo weinigen van jullie begrijpen dit werkelijk. Dat moet het hart van onze relatie zijn. Alleen op deze manier kan Ik jullie Mijn liefde geven. Het is Mijn liefde die jullie sterk zal maken en vreugde zal geven en dan kan uitstromen in liefde naar anderen. Als jullie Mij niet toestaan jullie lief te hebben, kunnen jullie niet uit Mijn bronnen putten. Je hebt dan niets anders dan je eigen beperkte menselijke wijsheid, je eigen beperkte menselijke kracht en je eigen beperkte menselijke liefde om uit te putten. Jullie zijn Mijn schepping en het was nooit de bedoeling dat jullie gescheiden van Mij zouden leven. Ik ben de bron van leven en het was nooit de bedoeling dat je uit andere bronnen zou drinken.

Veel van jullie hebben zo'n verwrongen idee van zonde. Zonde is zonder Mij leven. Ik kan jullie niet naar je bestemming leiden als je Mij niet vertrouwt. Gebrek aan vertrouwen is zonde. Zonde is alles dat niet voortkomt uit geloof. Zonde is leven zonder positieve verwachting van Mijn zegen en hulp. Zonde is alles dat gedaan wordt zonder zuivere liefde voor Mij en voor Mijn schepselen. Als jullie maar waarachtig konden geloven en waarachtig konden liefhebben, zou je nooit iets doen dat anderen schade toebrengt. Je zou nooit anderen op wat voor manier dan ook gebruiken om zelfzuchtige wensen en verlangens te bevredigen. Als jullie oprecht van Mij zouden houden, zou je ook oprecht van jezelf kunnen houden. Samen met Mij zou je wijze keuzes kunnen maken voor je eigen leven. Als je in harmonie met Mij zou leven, in geloof en liefde, zou je nooit meer bang hoeven zijn voor wie of wat dan ook. Waarom komen jullie niet bij Mij?

Het is niet zo moeilijk om anderen lief te hebben als je voor hen leert bidden. Heb Ik niet gezegd dat Ik bid voor degenen die in Mij geloven? Op jouw beurt moet je voor anderen bidden. Als Ik je kan vergeven dat je Mij verwaarloost en Mij weinig liefhebt, dan kun je toch zeker wel je medeschepselen vergeven als ze jou onverschillig of onrechtvaardig behandelen? Voor hen bidden stelt je in staat hen te vergeven. En denk eraan: als je anderen niet kunt vergeven, kan Ik jou niet vergeven. Dus kom in Mijn aanwezigheid. Niet alleen om Mijn liefde voor jou te ontvangen, maar ook om liefde voor anderen te ontvangen en om Mijn zegen voor hen te vragen. Ik zeg je nogmaals dat jij met je beperkte begrip niet kunt bevatten hoe Ik dit doe. Maar geloof dat Ik in staat ben om harten te veranderen in antwoord op jouw gebeden.

Alles zou anders worden als jullie zouden leren om je gedachten op Mij gericht te houden. Als jullie zouden leren om afhankelijk te zijn van Mijn liefdevolle zorg in alle dingen. Als jullie zouden bidden om Mijn zegen voor iedereen die je ontmoet. Alles zou ten goede veranderen. Mijn rechtvaardigheid en vrede zouden jullie leven vullen, jullie relaties, de plaatsen waar jullie werken en ook jullie kerken. Hoe kan het bestaan dat jullie naar je kerken gaan om Mijn woorden te lezen, te bidden, te zingen en deel te nemen aan brood en wijn in Mijn naam zonder werkelijk met Mij gemeenschap te hebben in jullie harten? Zo zou het niet moeten zijn. Weest niet louter uit gewoonte bezig met de vervulling van jullie religieuze plichten, terwijl je hart ver van Mij is. Laat je gedachten vol zijn van Mij.

Ik zeg jullie nogmaals: bidt de Vader dat de dag van Mijn tweede komst naar jullie wereld, Mijn wereld, spoedig zal komen. Als je een goed leven hebt, zul je misschien niet zo naar Mijn komst verlangen. Bidt dan ten behoeve van alle mensen die een verschrikkelijk ellendig bestaan hebben. Zo velen zijn er die ernaar verlangen bevrijd te worden van honger, ziekte, verslaving, onrechtvaardigheid en marteling. Denken jullie dat Ik niet weet wat er in jullie steden en landen rondom de wereld gebeurt? Ik weet alles van elke oorlog en elk conflict, beter nog dan jullie. Ik zie het lijden van elke man, elke vrouw en elk kind. Ik tel hun tranen en voel hun pijn alsof het Mijzelf betreft. Denken jullie dat Ik niet elke leugen, elke brute daad, elke aanranding en elke moord opmerk? Dat doe Ik zeker wel en Ik houd het allemaal in gedachten. Ik kom met vergelding voor iedereen die Mijn bestaan loochent en Mijn schepselen verkeerd behandelt. Maar Ik zal met Mijn beloning komen voor alle mensen die in Mijn naam het goede doen.

Vergis je niet: Ik hoor ook de kleine leugentjes om bestwil en Ik ken jullie onvriendelijke gedachten. Ik hoor ook jullie harde woorden en het geroddel onder elkaar. Ik zie ook alle kleine diefstalletjes en luiheid en hoe jullie de belasting bedriegen. En nu vraag je Mij of Ik jullie niet langer liefheb, omdat Ik over zonde spreek. Ja, Ik houd van jullie. Het is Mijn wezen om lief te hebben. Ik kan zelfs niet anders. Ik houd echter niet van jullie met de sentimentele liefde van een moeder die haar kinderen verwent, maar vergeet om hen discipline bij te brengen. En Ik houd ook niet van jullie met de strenge liefde van een vader die zijn kinderen discipline bijbrengt, maar vergeet hen te bemoedigen. Mijn liefde is de genegenheid van een vriend, die jullie altijd met respect en waardering zal behandelen. Maar een vriend zal ook eerlijk zijn en je de waarheid vertellen over de fouten die je maakt. Mijn liefde is de toewijding van een geliefde, die altijd verlangt naar je welzijn, je voorspoed en heelheid.

Leef in Mijn liefdevolle aanwezigheid. Maak van Mijn hart je woonplaats. Laat jullie hart Mijn thuis zijn, Mijn woonplaats. Sta Mij toe door Mijn Geest in jullie te leven. Probeer niet met je verstand te begrijpen hoe dit mogelijk is. Nodig Mij eenvoudigweg uit om jullie te vullen met Mijn aanwezigheid, Mijn leven, Mijn liefde. Zo zal Mijn vrede komen. En op die manier vinden jullie rust voor je zielen. Dan zul je Mijn koninkrijk zijn binnengegaan. Omdat Ik, de Koning der koningen, in jullie harten regeer met liefde. Ik zal zeker Mijn koninkrijk op aarde vestigen als Ik terug kom. Ik zal een einde maken aan oorlogen en conflicten. Ik zal gerechtigheid en vrede vestigen. Maar vooral zal Ik jullie leren om God lief te hebben met alles wat in je is. En Ik zal jullie leren om jezelf lief te hebben en je naaste als jezelf.

Heb jezelf lief, omdat Ik van jullie houd. Weet dat jullie kostbaar zijn in Mijn ogen. Ik heb jullie geschapen, ieder van jullie is uniek. Ik heb satan en de dood voor jullie overwonnen. Ik verlang naar hechte gemeenschap met jullie. Vervuld met Mijn liefde kunnen jullie je leven veranderen, je kleine stukje van de wereld. Jullie zullen vervuld zijn met Mijn vrede en vredestichters worden. Jullie zullen Mijn zegen ontvangen en een zegen zijn voor anderen. Mijn licht zal in jullie schijnen en zal de duisternis om jullie heen verlichten. Mijn waarheid zal jullie regeren en anderen zullen leren om in waarheid te leven. Jullie zullen hand in hand met Mij gaan in geloof en vertrouwen en anderen zullen jaloers zijn en vragen stellen over Mij. Laat het je enige zorg zijn dat je Mijn liefdevolle aanwezigheid niet verlaat.

Laat het je enige zorg zijn dat je de band tussen jou en Mij niet verbreekt. Laat het je enige zorg zijn dat je geen woord zonder Mij spreekt, geen stap zonder Mij zet. Dit betekent niet dat je je angstig, krampachtig en nerveus hoeft te gedragen. Integendeel: zo samen met Mij wandelen geeft een enorme verlichting van de spanning in je leven. Als de God van het universum zo dichtbij is wat zou je dan nog onrustig kunnen maken? Mijn aanwezigheid zal je veiligheid en rust geven temidden van problemen en moeilijkheden. Mijn aanwezigheid zal je vullen met een vreugde die de wereld op geen enkele manier kan bieden. Geen aards plezier of genot kan meer bevrediging geven dan de absolute zekerheid dat IK MET JOU ben. Waardeer Mij boven al het andere.

Als je wist dat je nog maar een dag te leven had, wat zou je dan doen? Hoe zou je die ene dag doorbrengen? Zou je niet nagaan of je leven de moeite waard is geweest? Of je de juiste keuzes hebt gemaakt? Of je wel de juiste prioriteiten hebt gehad? Zou je je niet afvragen wat je te wachten staat na je dood? Zou je je niet afvragen of er misschien nog een ander leven is, misschien toch wel een leven dat eeuwig duurt? En wat zou je reactie zijn als je wist dat Ik volgende week naar deze wereld zou terugkeren? Zou je je niet haasten om alles in orde te maken, om dingen recht te zetten? Zou je relatie met Mij niet het allerbelangrijkste worden, belangrijker dan wat ook? Waarom leef je zo oppervlakkig, alsof Ik niet besta? Alsof er geen eeuwigheid is? Alsof je korte leven op aarde het enige is dat telt?

Ik ben God, de Eeuwige. Pak nu eens de krant van vandaag. Waar lees je over? Over de politie die de invoer van hard drugs toestaat om criminele organisaties op te sporen. Maar die drugs zullen mensen doden die Ik zo prachtig naar Mijn beeld geschapen heb. Je leest over de oorlog in Kroatie, die nog steeds door woedt. Niemand van jullie heeft er nog een eind aan kunnen maken en vrede kunnen stichten. Maar Ik houd de tel bij van elk van Mijn schepselen die daar gewond of verminkt raakte of werd gedood. Kostbare levens zomaar afgesneden en nog veel meer mensen die zo hun geliefden verloren en achterbleven met eindeloos verdriet. Je leest over zware straffen voor een bende mannen die zeven moorden beging. Maar hoeveel moorden en verkrachtingen worden dagelijks gepleegd zonder dat ze bestraft worden? En hoeveel ervan konden jullie voorkomen? Maar Ik heb ze allemaal gezien en Ik heb er diep om getreurd. Je leest over diefstallen in winkels en warenhuizen die op grote schaal gepleegd worden. Je leest over een echtpaar dat hun gehandicapt kind doodde. Je leest over een dokter die zijn patienten sexueel misbruikte. Je leest over de moeilijkheden van vluchtelingen. Problemen die jullie krachten ver te boven gaan. Je leest over dagelijkse praktijken van slechte behandeling en marteling in gevangenissen. Moet Ik nog meer zeggen?

Ik weet dat er ook veel goeds gebeurt. Gelukkige huwelijken. Goede ouders die hun kinderen in liefde grootbrengen. Eerlijke kerkgangers zonder uiterlijke schijn van vroomheid. Harde werkers in zendings- en ontwikkelingsprojecten. Eenvoudige, onbekende mensen die goede, vriendelijke levens leiden. Maar het slechte overtreft het goede vele malen. Als een lawine wint het kwaad terrein in de harten en gedachten van mensen. Politieke en economische systemen maken dagelijks hun slachtoffers. Op zo grote schaal dat alleen Ik, Jezus Christus, de Vredevorst de juiste aantallen weet.

Dit proces kan alleen nog teruggedraaid worden door Mij. Er is geen genezing voor jullie wereldwijde ziekte. Er is geen medicijn voor jullie morele kwalen. Er is geen oplossing voor jullie mondiale problemen. Er is geen redding voor de schepping dan door Mij alleen. Dus bid dat Ik zal terugkeren naar de aarde om als Koning te heersen in gerechtigheid en vrede. Bid dat overal mensen Mij zullen zoeken met hun hele hart en Mij met al hun kracht zullen liefhebben. Bid om de uitstorting van Mijn Geest van heiligheid op mensen overal ter wereld. Bid voor de opwekking en vernieuwing van verouderd kerkelijk leven en tweeslachtig christendom.

IK BEN en was er altijd en zal er voor eeuwig zijn. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben Jezus Christus en niemand komt tot de Vader dan door Mij. Ik ben de Goede Herder die jullie in waarheid en genade naar het eeuwige leven leidt.

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966