GAAN DIEREN NAAR DE HEMEL?Deze vraag wordt vaak door Christenen gesteld. In ieder geval worden dieren niet zo beoordeeld door God, zoals mensen worden beoordeeld. Dieren hebben niet gezondigd, ze zijn wel slachtoffer van de mens. "In den beginne" was het niet de bedoeling dat dieren gegeten zouden worden, dieren zouden net als de mens niet sterven. Omdat de mens de relatie met God verpest heeft, is de dood ontstaan, bij mens en dier, en dan hebben we het over de lichamelijke dood. Dieren hebben geen geest, zoals mensen. Dieren gaan NIET naar de hel, dat is een feit. Of dieren naar de hemel gaan, weten we niet. In ieder geval zullen er wel dieren in de hemel zijn. Wel is het een gegeven dat God van dieren houdt. Jezus redt een dier op de sabbath en God leert ons ook dat HIJ voor de vogels zorgt. De dieren werden ook gered in Noach's ark, en dat geeft de waarde aan van de dieren voor God.

Wat zegt de Bijbel verder over de dieren?

In Genesis 1 lezen we dat God de dieren maakt:

En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

En, het was goed: En God zag, dat het goed was (uit Genesis 1)

En, het was duidelijk de bedoeling dat mens en dier niet zouden sterven, en elkaar ook niet zouden jagen en eten:

En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. (uit Genesis 1)

Dieren aten dus bladeren en gras, zoals veel dieren tegenwoordig ook nog doen. De mens heeft de relatie met God verpest, en daarom hebben wij Jezus zo hard nodig! Na de eerste zonde, en zeker na de zondvloed was het snel afgelopen met de harmonie tussen mens en dier. De wereld na de zondvloed was een totaal andere wereld: Het klimaat veranderde: Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden (uit Genesis 8)

En, dieren werden ons en elkaars voedsel:

Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid (uit Genesis 9)

In de toekomst zal dit weer hersteld worden, in het 1000 jarig Koninkrijk:

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os (uit Jesaja 11)

De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg zegt de HEERE (uit Jesaja 65)

Dieren worden veel en vaak genoemd in de Bijbel:

Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij (uit Deuteronomium 5)

Wanneer voor uw aangezicht een vogelnest op den weg voorkomt, in enigen boom, of op de aarde, met jongen of eieren, en de moeder zittende op de jongen of op de eieren, zo zult gij de moeder met de jongen niet nemen. (uit Deuteronomium 22)

Uw gerechtigheid is als de bergen Gods; Uw oordelen zijn een grote afgrond; HEERE! Gij behoudt mensen en beesten (uit Psalmen 36)

Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! (uit Psalmen 84)

Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen (uit Psalmen 147)

God houdt van dieren, daarover bestaat geen enkele twijfel. God zorgt voor ZIJN Schepping.

De Bijbel verbiedt het eten van dieren niet! De Bijbel keurt geweld af!

Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks (uit Johannes 21)

De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel (uit Psalmen 11)

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966