GOD KAN JOUW BOZE DAG KEREN IN GOEDE DAGEN!


Esther 9
..... als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag, en om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen.

Veel Joden vieren nog steeds het feest van Purim. De naam Purim is afgeleid van "het lot", dat een heiden, Haman, uitgesproken had over de Joden toen ze in Perzië waren, onder Koning Ahasveros.

Haman, de schurk in dit verhaal in het boek Esther, haatte de joden en wilde ze uit roeien. Hij kreeg koning Ahasveros zover om een decreet uit te vaardigen om alle Joden te vernietigen in één dag - de dertiende dag van de twaalfde maand (de maand Adar). Maar God gebruikte Koningin Esther en haar oom Mordechai, beiden Joden, om de Joden te redden.

Haman werd opgehangen aan de galg, die hij had gebouwd voor Mordechai! Daarna stond de Koning aan Koningin Esther en Mordechai toe om een contra-decreet af te vaardigen voor alle Joden om zich te verdedigen en hun vijanden te vernietigen in één dag - de dertiende dag van de twaalfde maand (de maand Adar)!

Dus in plaats van dat de Joden werden uitgeroeid op die noodlottige dag, werden hun vijanden vernietigd! God heeft een kwade dag voor de Joden in goede dagen gekeerd. God keerde hun rouw in blijdschap en gaf hen de overwinning over hun vijanden.

God kan hetzelfde voor jou doen! God wil dat jij rust vindt in Christus. Als gevolg van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, ben je gezeten in de hemelse gewesten in Christus, ver boven alle machten, en kwade aanvallen van de duivel (Efeziërs 2: 6). Net zoals Mordechai weigerde op te staan en te buigen voor Haman, laten wij niet "buigen" voor de duivel door overgehaald te worden onze positie van rust in Christus te verlaten. Sta niet toe dat de duivel je zorgen geeft en je panisch aan het werk zet om jezelf te redden.

Koningin Esther was ook in een positie van rust voor Haman werd geëxecuteerd (Esther 7). Ze lag op een rustbed toen Haman smeekte om zijn leven. Toen Haman per ongeluk op het rustbed viel, waar de koningin was, dacht de koning dat Haman zijn Koningin aanviel. De Koning stuurde Haman naar de galg!

Blijf rusten in het volbrachte werk van Christus, en Hij zal jouw boze dag keren in goede dagen van vreugde!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966