BIDDEN


Jakobus 4
Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.


Er zijn mensen die denken dat we niet voor de wereld moeten bidden. Sommigen beroepen zich zelfs op de Bijbel en halen teksten compleet uit hun context, zoals:

Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. (uit Johannes 17)

Uiteraard bedoelt Jezus hier niet dat wij niet voor de wereld mogen bidden en dat we niet voor ongelovigen mogen bidden. In Johannes 17 bad Jezus (vooral) voor ZIJN discipelen! HIJ bad in de meest kritieke situatie, in de nacht waarin HIJ werd verraden en overgeleverd aan de vijanden en waarin HIJ door Zijn discipelen werd verlaten.

Ondanks het feit dat Jezus verraden werd en verloochend werd, bad HIJ voor Zijn discipelen! Uit Johannes 17 blijkt hoe groot Jezus' zorg is voor Zijn discipelen:

Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam

Waarom moeten we eigenlijk bidden?

Er is niet slechts één reden waarom we moeten bidden! Bidden is bijvoorbeeld een vorm van evangelisatie. Zo kunnen we voor niet-gelovigen bidden:

Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicie; en zij bad Hem, dat Hij den duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondekens voor werpe. Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En Hij zeide tot haar: Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. (uit Markus 7)

Bidden is het belangrijkste wapen dat Christenen kunnen hanteren in de geestelijke strijd, en daarom moeten we bidden voor elkaar, maar ook voor onze niet-gelovige vrienden en familie en zelfs voor onze vijanden! Bidden is een krachtig wapen om weerstand te bieden tegen het leger van de tegenstander, tegen satan, iets dat wij uit eigen kracht nooit zouden kunnen! Via onze Hogepriester Jezus Christus hebben we toegang tot Gods Troon, door gebed! Bidden is ook een manier van het evangelie verkondigen. We zullen niet altijd direct de resultaten zien, maar we moeten op God vertrouwen dat Zijn Woord gezaaid is, wanneer we bidden, Zijn Woord keert nooit leeg terug:

Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. (uit Jesaja 55)

Uit Jakobus 4 blijkt duidelijk dat sommigen niets ontvangen, omdat ze niet bidden:

Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.

Niet bidden betekent dat we niet voldoende op God vertrouwen! Uit Efeziërs 3 wordt duidelijk dat God nog veel meer wil doen dan wij bidden:

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt

Daarnaast wil God dat wij bidden! HIJ wil dat we HEM dienen in en met gebed. HIJ wil ons zegenen, we kunnen HEM alles vragen in gebed (uiteraard overeenkomstig Zijn Woord) en het zal geschieden, zoals we in Johannes 14 kunnen lezen:

En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Het getuigt van ongeloof hieraan te twijfelen. Door gebed ontstaat een persoonlijke relatie met God. Bidden is niet lastig en moeilijk en veel woorden zijn niet nodig:

Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. (uit Matthëus 6)

Samengevat

God wil dat wij bidden om HEM te dienen. HIJ wil dat wij bidden, zodat HIJ ons rijk kan zegenen met gezondheid, welvaart en geluk. God wil dat wij gebed gebruiken in de geestelijke strijd tegen de machten van de tegenstander. God wil dat wij bidden voor niet-gelovigen!

Gods Liefde is het antwoord op ellende en op aanvallen van de tegenstander. En, die Liefde uit zich vaak in gebed! Jezus is daar in Matthëus 5 overduidelijk in:

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

Op Gods Liefde heeft de vijand geen antwoord! En, daarom is het goed te bidden, en voor elkaar te bidden? Bidden voor anderen? Gebed nodig? Neem contact met ons op!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966